Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях
Середа, 2023-12-06, 09:16
Головне меню

Категорії розділу
Аналіз дисертацій [10]
Статті в журналах і на сайтах [8]

Пошук

Корисні посилання
 • StrikePlagiarism - Пере- вірка документа на плагіат

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Головна » Статті » Аналіз дисертацій

  Фабрика фальшивих дисертацій в університеті ЧНТУ. «Хазяйка» – Вікторія Геннадіївна Маргасова (Update)

  Фабрика фальшивих дисертацій в університеті ЧНТУ. «Хазяйка» – Вікторія Геннадіївна Маргасова (Update. Початок читаємо тут і тут)

  Update: додатковий аналіз дисертації В. Маргасової показав, що академічний плагіат присутній на 120 сторінках із 436 сторінок основного тексту (сс. 19–454, без Змісту, Вступу, Списку використаних джерел та Додатків) що складає 27%.

  Були виявлені збіги з наступними джерелами:

  1. Ускова Т. В. Управление устойчивым развитием региона. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2009.

  (https://web.archive.org/web/20220531030759/https://adminugra.ru/upload/medialibrary/b1d/upravlenie-ustoychivym-razvitiem-regiona.pdf)

  1. Казанцев С. В. Экономическая безопасность. Определение понятий // Мир новой экономики. – 2014. – №2. – С. 48–53.

  (https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-opredelenie-ponyatiy)

  1. Васильева Анна Сергеевна. Обеспечение экономической безопасности устойчивого развития национального хозяйства России. – Автореферат дисс. … канд. экон. наук. – Москва, 2013. (https://www.dissercat.com/content/obespechenie-ekonomicheskoi-bezopasnosti-ustoichivogo-razvitiya-natsionalnogo-khozyaistva-ro/read/pdf)
  2. Бондаренко Ольга Валеріївна. Українська економічна ментальність: соціально-філософський аналіз. – Автореферат дис. … докт. філос. наук. – Київ, 2007. (https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0507U000621)
  3. Цветкова Галина Сергеевна. Формирование системной парадигмы взаимодействия институтов в условиях постиндустриальной экономики. – Автореф. дисс. … докт. экон. наук. – Казань, 2014. (https://core.ac.uk/download/pdf/197374457.pdf)
  4. Математические и инструментальные методы экономического анализа: управление качеством: Сб. науч. тр. / Под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б.И. Герасимова. – Тамб. гос. техн. ун-т. – Тамбов, 2003. Вып. 9. (https://web.archive.org/web/20220616072325/https://tstu.ru/book/elib/pdf/2004/vyp9.pdf)
  5. Горелова Г. В., Радченко С. А. Программная система когнитивного моделирования социотехнических систем // Известия ТРТУ, 2004, 4(39), с. 227–231. (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12772217, копія файла тут: http://false-science.ucoz.ua/Margasova/Gorelova_Radchenko_Programmnaya_systema.pdf)
  6. Экономическая безопасность: теория, методология, практика / Под науч. ред. Никитенко П. Г., Булавко В. Г. – Минск: Право и экономика, 2009. (https://www.twirpx.com/file/1094004/, копія файла тут: http://false-science.ucoz.ua/Margasova/Nikitenko_Bulavko_Ekonomicheskaya_bezopasnost.pdf)
  7. Чимитова А.Б., Микульчинова Е.А. Вопросы устойчивого и безопасного развития региона: Учебное пособие. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2007. (https://www.twirpx.com/file/1506869/, копія файла тут: http://false-science.ucoz.ua/Margasova/Chimitova_Mikulchinova_Voprosy.pdf)
  8. Листопад М. Е. Концептуальные подходы к обеспечению экономической безопасности страны в глобальном мире // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и  менеджмента. 2009 г., № 41, с. 4–12. (https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-podhody-k-obespecheniyu-ekonomicheskoy-bezopasnosti-strany-v-globalno-mire)
  9. Макуха Світлана Миколаївна. Протиріччя світогосподарських зв’язків і форми їх розв’язання в умовах включення перехідних економік у глобалізаційний процес. – Дисертація … докт. екон. наук. – Харків, 2006. (https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0506U000540)
  10. Парахонський Б. О., Яворська Г. М., Резнікова О. О. Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України. – К. : НІСД, 2013. (http://web.archive.org/web/20191005170329/http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/Kononenko_NB-23e37.pdf)
  11. Харламов А. В. Глобализация и экономическая безопасность государства // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2010, № 5, с. 22–28. (https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-i-ekonomicheskaya-bezopasnost-gosudarstva-1)
  12. Перапечка С. Методология SEDA. Анализ устойчивости экономического развития. – 2013. (http://web.archive.org/web/20171015063036/https://docplayer.ru/42994016-Etodologiya-seda-analiz-ustoychivosti-ekonomichesko-go-razvitiya-strany-ocenka-sravnitelnoy-effektivnosti-strany-otnoshenie-bla.html; про це дослідження є публікація на сайті https://vlasti.net/ru/news/171630 від 06.08.2013).
  13. Михалев О. В. Экономическая устойчивость хозяйственных систем: методология и практика научных исследований и прикладного анализа. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии управления и экономики, 2010. (фрагмент книги: https://www.twirpx.com/file/628269/, копія файла тут: http://false-science.ucoz.ua/Mikhaliov_Ekonomicheskaya_ustoychivost.pdf)
  14. Гузь М. Г., Коломицева А. О. Моделі трансформаційної економіки. Курс лекцій для самостійного та поглибленого вивчення дисципліни. – Донецьк: ДУІ і ШІ «Наука і освіта», 2008. (http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/18298/1/Основная_часть_МТЭ.pdf).
  15. Заболеева-Зотова А. В., Фоменков С. А., Орлова Ю. А. Основы системного анализа: Учебное пособие. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. (https://studfile.net/preview/5885669/)
  16. Растригин Л. А. Адаптация сложных систем. – Рига: Зинатне, 1981. (http://www.mtas.ru/Library/uploads/1189332881.pdf, копія файла тут: http://false-science.ucoz.ua/Rastrigin_Adaptatsia.pdf)
  17. Кривенко К. Т. та ін. Політична економія: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. (https://www.twirpx.com/file/1968309/, копія файла тут: http://false-science.ucoz.ua/Krivenko_Politychna_Ekonomiya.pdf)
  18. Двас Г. В. Влияние неопределенности на принятие решения в системе управления переходных экономик // Управленческое консультирование, 2005, №1, с. 152–167. (https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-neopredelennosti-na-prinyatie-resheniya-v-sisteme-upravleniya-perehodnyh-ekonomik)
  19. Данильян О. Г. та ін. Філософія права. – Харків: Право, 2009. (https://www.twirpx.com/file/867288/, копія файла тут: http://false-science.ucoz.ua/Danilyan_Filosofiya_prava.pdf)
  20. Мацегора О. Ю. Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – № 16. – С. 130–134. (У цій статті є цитата з публікації: Алимов О.М., Микитенко В. В. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку // Продуктивні сили України. – 2006. – №1. – С.135–150, з якою виявлені збіги в дисертації Маргасової; статті Алимова й Микитенко немає в Інтернеті. Стаття Мацегори розміщена тут: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VSUNU_2013_16_28.pdf)
  21. Владимиров Александр Иванович. Концептуальные основы национальной стратегии России. Военно-политический аспект. – Автореферат дис. … канд. полит. наук. – Москва, 2004. (https://www.dissercat.com/content/kontseptualnye-osnovy-natsionalnoi-strategii-rossii-voenno-politicheskii-aspekt/read/pdf)
  22. Безверхая О. Н. Принцип целенаправленности в формировании и реализации экономической политики государства // Известия Оренбургского государственного аграрного университета, 2008, т. 1, №17-1, с. 129–132. (https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-tselenapravlennosti-v-formirovanii-i-realizatsii-ekonomicheskoy-politiki-gosudarstva)
  23. Луканкина Ю. И. Исторические этапы формирования региональной экономической политики // Социально-экономические явления и процессы, 2012, №12, с. 193–197. (https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-etapy-formirovaniya-regionalnoy-ekonomicheskoy-politiki) (У цій статті є цитата з публікації: Бабашкина А. М. Государственное регулирование национальной экономики. М., 2006, з якою виявлені збіги в дисертації Маргасової; книги Бабашкиної цього року немає в Інтернеті.)
  24. Чупріна М. О. Розроблення технологій управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 4(2). 2010, т. 18, №10/1, с. 41–47. (https://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fecon/program_56a3d9401b2e3.pdf) (У цій статті є фрагменти з книги: Данилишин Б. М., Микитенко В. В.Феноменологічні альтернативи економічного зростання України: монографія: у 2-х т. – Т. 1. – К.: РВПС України НАН України, ЗАТ «Нічлава», 2008, з якою виявлені збіги в дисертації Маргасової; книги Данилишина й Микитенко немає в Інтернеті; покликання на цю книгу в дисертації Маргасової є під №57).
  25. Пістунов І. М. Економічна кібернетика: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. (https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/161061/ПІстунов%20Економічна%20Кібернетика.pdf?sequence=1)
  26. Контрольная работа на тему: «Современные концепции относительности». – 2009. (Автор невідомий; файл у форматі doc викладений на сайті рефератів тут: https://knowledge.allbest.ru/biology/c-3c0a65635a3ac68a4d53a88521206d37.html)
  27. Коломієць І. Ф., Пабат О. В. Загрози та виклики економічній безпеці держави: синергетичний аспект // Регіональна економіка, 2011, №1, с. 7–13. (http://re.gov.ua/re201101/re201101_007_KolomiyetsIF,PabatOV.pdf).
  28. Степин В. Постнеклассика: философия, наука, культура. – СПб.: Издательский дом «Мiръ», 2009, с. 249–295.

  (http://www.intelros.ru/intelros/reiting/reyting_09/material_sofiy/6154-klassika-neklassika-postneklassika-kriterii-razlicheniya.html, ця сторінка сайту, де опублікована копія статті Стьопіна, збережена у вигляді файла pdf, який розміщений тут: http://false-science.ucoz.ua/Stepin_Postneoklassika.pdf)

  1. Степин В. С. О философских основаниях синергетики // Синергетическая парадигма / Под ред. В. Г. Буданова. М., 2006. С. 97–102.

  (https://spkurdyumov.ru/philosophy/o-filosofskix-osnovaniyax-sinergetiki-v-s-stepin/, ця сторінка сайту, де опублікована копія статті Стьопіна, збережена у вигляді файла pdf, який розміщений тут: http://false-science.ucoz.ua/Stepin_O_filosofckih_ocnovaniyah_sinergetiki.pdf)

  1. Герасимова Е. М. Ментальність у структурі цінностей і цілей економічного знання // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури. – 2007. – № 62. – С. 71–92. (http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/73846)
  2. Афонін Е. А. та ін. Концептуальні засади взаємодії політики й управління: Навч. посіб. – К.: НАДУ, 2010. (У цій книзі є цитата з книги: Історія європейської ментальності. – Львів, 2006, з якою виявлені збіги в дисертації Маргасової; цієї книги немає в Інтернеті. Посібник Афоніна розміщений тут: https://www.twirpx.com/file/617772/, копія файла тут: http://false-science.ucoz.ua/Afonin_Konceptualni_zasady.pdf)
  3. Нуреев Р. М. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). – Москва: Московский общественный научный фонд, 2001. (https://www.twirpx.com/file/139717/, копія файла тут: http://false-science.ucoz.ua/Nureev_Ekonomicheskiye_subekty.pdf)
  4. Гайдай Т. В. Теоретико-методологические основы исследования экономической ментальности // Материалы Интернет-конференции «Россия: варианты институционального развития», 25.10–15.12.2006. (http://web.archive.org/web/20220322172820/http://ecsocman.hse.ru/data/595/113/1231/Gaidai.pdf)
  5. Латов Ю.В., Латова Н.В. Экономическая ментальность как неформальный институт российской экономики. – В кн.: Нуреев Р.М., Дементьев В.В. (ред.) Постсоветский институционализм. – Донецк: Каштан, 2005. – С. 347–374. (https://www.twirpx.com/file/2111627/, копія файла тут: http://false-science.ucoz.ua/Latov_Latova_Ekonomicheskaya_mentalnost.pdf)
  6. Полежаев Д. В. Русский менталитет: опыт социально-философского анализа. – Автореферат дисс. … докт. филос. наук. – Волгоград, 2011. (https://www.dissercat.com/content/russkii-mentalitet-opyt-sotsialno-filosofskogo-analiza/read/pdf)
  7. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия. – М.: ТК Велби, Изд.-во Проспект, 2005. (https://libgen.is/book/index.php?md5=B0C52162BF7AA77921072290A8156A23, копія файла тут: http://false-science.ucoz.ua/Alekseyev_Panin_Filosofiya.pdf)
  8. Буркальцева Д. Система обеспечения экономической безопасности государства: необходимость формирования и структурные составляющие // Наука и инновации, 2013, №5(123), с. 29–33. (https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-gosudarstva-neobhodimost-formirovaniya-i-strukturnye-sostavlyayuschie)
  9. Крысов В. В. Развитие экономического дискурса: какую реальность изучает экономика // История и современность глазами молодых: Россия в современном мире / Фил. РГГУ в г. Железнодорожном. – М.: РГГУ, 2010. – С. 3–7. (https://www.academia.edu/3421292/Развитие_экономического_дискурса_какую_реальность_изучает_экономика)
  10. Агафонкина Н. В. и др. Формирование целевых программ управления развитием с использованием векторных операторных орграфов // Вестник Воронежского государственного технического университета, 2009, №12, с. 123–129. (https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-tselevyh-programm-upravleniya-razvitiem-s-ispolzovaniem-vektornyh-operatornyh-orgrafov)
  11. Рыжаков А. Н., Щербина О. А. Современные проблемы математического моделирования в исследовании операций // Динамические системы, 2006, вып. 21, с. 115–129. (http://dynsys.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/012ryzhakov.pdf, копія файла тут: http://false-science.ucoz.ua/Ryzhakov_Scherbina_Sovr_problemy.pdf)
  12. Модестов А. А. Функциональное моделирование вредоносных воздействий на критически важные сегменты информационной сферы. – Дисс. … канд. техн. наук. – Воронеж, 2008. (Інформація про дисертацію та фрагменти її тексту викладені на сайті https://www.dissercat.com/content/funktsionalnoe-modelirovanie-vredonosnykh-vozdeistvii-na-kriticheski-vazhnye-segmenty-inform, ця сторінка сайту збережена у вигляді файла pdf, копія файла тут: http://false-science.ucoz.ua/Modestov_site_pro_diss.pdf).
  13. Данилова О. Т., Толстых Е. Н., Широков Е. В. О применении методов комплексной сравнительной оценки для анализа состояния // Электронные средства и системы управления: Материалы докладов Международной научно-практической конференции (8–10 ноября 2012 г.): В 2 ч. – Ч. 2. – Томск: В-Спектр, 2012. с. 37–41. (https://storage.tusur.ru/files/43171/2012-2.pdf).
  Категорія: Аналіз дисертацій | Додав: OS (2023-08-31)
  Переглядів: 57 | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0
  avatar
  Copyright http://false-science.ucoz.ua/ © 2023
  Безкоштовний хостинг uCoz